profesní koučink

Odpovědné firmy a organizace potřebují, aby manažeři, vedoucí pracovníci či klíčoví zaměstnanci byli schopni porozumět svým motivacím a cílům.
Uvědomovali si své skutečné způsoby myšlení, cítění a chování a uměli je reflektovat.

A pokud dojdou k rozhodnutí, že chtějí udělat změnu ve vztahu k sobě i druhým, je třeba se změnou začít, udělat první kroky.

Olga Novotná - firemní a neziskový koučink

Koučink, v kontextu firemního či neziskového sektoru, je z mé strany veden jako rozvojová intervence zaměřená na soulad cílů organizace s cíli jednotlivce nebo týmu.

Celý koučovací proces stavím na pěti pilířích...

… objevování potenciálu - podpora seberealizace klienta, definování jeho silných stránek, schopností a dovedností.
… vytváření strategie - určení jasných, pozitivních, realistických a motivujících cílů, reflektování důsledků, zisků a ztrát.
… tvorba plánu změn - smyslem je objevovat nové způsoby myšlení, cítění a jednání klienta, dělat malé postupné kroky a přidávat na obtížnosti úkolů, zažívat nové zkušenosti.
… asistence, motivace, podpora – podpora klienta v umění přehodnotit situaci, posilování jeho sebedůvěry a motivace v aplikování změn.
… analýza výsledků a obtíží - ukončení spolupráce, sebereflexe klienta, zhodnocení přínosů a bilancování efektivity procesu.

Individuální koučink mohu propojit i s koučinkem týmovým a...​

… vytěžit potenciál jednotlivých týmů.​
… posílit spolupráci a otevřenou komunikaci mezi kolegy i jejich samostatnost při zvládání úkolů.​
… usnadnit vzájemné sdílení znalostí, dovedností a zkušeností.


ta@olganovotna.cz
604 174 073

zpracování osobních údajů

copyright 2021 Mgr. Olga Novotná